សូមស្វាគមន៍មកកាន់ OK188KH >>> WELCOME TO OK188KH ! >>> ពួកយើងលេងជាមួយOK188តែមួយគត់ >>> We only play OK188
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត -
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ -
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ -
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $18
ការដូរខួបកំណើត -
ការដូរពិសេស -
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 2%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $168
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $10,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ 5
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ កាលកំណត់
រក្សាកម្រិត VIP កាលកំណត់
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ $15,000
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត $18
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ -
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ -
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $38
ការដូរខួបកំណើត -
ការដូរពិសេស -
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 2.5%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $188
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $10,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ 5
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ កាលកំណត់
រក្សាកម្រិត VIP កាលកំណត់
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ $40,000
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត $88
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ -
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ $38
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $68
ការដូរខួបកំណើត ចា,បាទ
ការដូរពិសេស ចា,បាទ
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 3%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $668
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $15,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ 10
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ 3ខែ
រក្សាកម្រិត VIP $20,000
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ $100,000
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត $108
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ គ្រឿងអល្លង្កា
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ $88
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $168
ការដូរខួបកំណើត ចា,បាទ
ការដូរពិសេស ចា,បាទ
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 4%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $1,688
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $30,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ 15
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ 3ខែ
រក្សាកម្រិត VIP $50,000
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ $200,000
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត $208
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ Apple Watch Series 9
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ $188
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $288
ការដូរខួបកំណើត ចា,បាទ
ការដូរពិសេស ចា,បាទ
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 6%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $3,688
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $40,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ គ្មានដែនកំណត់
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ 3ខែ
រក្សាកម្រិត VIP $100,000
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ តាមការអញ្ជើញ
អត្ថប្រយោជន៍ VIP
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត $308
ដំឡើងកម្រិតដើម្បីបានរង្វាន់ IPhone 15 (256GB)
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ $288
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត $1,088
ការដូរខួបកំណើត ចា,បាទ
ការដូរពិសេស ចា,បាទ
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ 8%
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល $8,888
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ $100,000
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ គ្មានដែនកំណត់
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ 3ខែ
រក្សាកម្រិត VIP $300,000